Останати информации од јавен карактер

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  од 01.01.2020 до 31.12.2020 објавен на ден 25.01.2021: линк


Барање за пристап до информации од јавен карактер: линк

Контакт за пристап до информации од јавен карактер: (048)  401 037

Службено лице за посредување со информации: Фросина Велеска