УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ

- ДУП

- УП за СЕЛО

- ЛУДП

- ДУПД

- АУП

- ПРОЕКТ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРА

ПРОЕКТИРАЊЕ

- ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ОД ПРВА И ВТОРА КАТЕГОРИЈА

- ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ЗА ЛИНИСКА ИНФРАСТРУКТУРНА ГРАДБА

- ПРОЕКТ ВО ТЕКОТ НА ИЗВЕДБАТА

- ПРОЕКТ ЗА ИЗВЕДЕНА СОСТОЈБА

- ПРОЕКТИ ЗА КОИ НЕ  Е ПОТРЕБНО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДЕЊЕ

- ПРОЕКТ ЗА ОБНОВА

НАДЗОР

- СТРУЧЕН НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА НА ОБЈЕКТИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

- ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД И ПРИЕМ НА ОБЈЕКТИ ОД ВТОРА КАТЕГОРИЈА

РЕВИЗИЈА НА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
3D МОДЕЛИРАЊЕ НА КОНКРЕТЕН ОБЈЕКТ

baner