Информации од јавен карактер за 2022 година

Објавено: 31.07.2023

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Барање за штета на автобус

Линк до барање Линк до одговор

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Набавка на поклони за 8ми Март

Линк до барањето и одговорот

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Информации во врска со вработените

Линк до барањето и одговорот

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Прашања за годишен план за вработување

Линк до барањето и одговорот

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Одговор на барање 

Линк до барањето и одговорот


Барање за пристап до информации од јавен карактер: Надзор над реконструкција на улица

Линк до барањето и одговорот 

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Висина на слој на асвалт

Линк до барањето и одговорот

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Дали е изработен ДУП

Линк до барање Линк до одговор

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Дали е изработен ГУП

Линк до барање Линк до одговор

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Висина на плата на директор

Линк до одговор

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Анализа на именувани лица и обем на УО и НО

Линк до барањето и одговорот

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Надзор на ул. „Борка Талески“

Линк до барањето и одговорот

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Моментален брoj на вработени

Линк до барањето и одговорот

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Број на вработени шофери

Линк до барањето и одговорот

 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: Проценка на капацитети

Линк до барањето и одговорот