Годишни извештаи

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  од 01.01.2022 до 31.12.2022 објавен на ден 24.01.2023: линк


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  од 01.01.2021 до 31.12.2021 објавен на ден 28.01.2022: линк


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ  од 01.01.2020 до 31.12.2020 објавен на ден 25.01.2021: линк


 

Барање за пристап до информации од јавен карактер: линк

Контакт за пристап до информации од јавен карактер: (048)  401 037

Службено лице за посредување со информации: Фросина Велеска