ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2018 ДО 30.06.2018 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 16.08.2018

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК