ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП

ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2018 ДО 30.06.2018 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 16.08.2018

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК


ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2018 ДО 30.09.2018 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 30.10.2018

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК