СТАТУТ НА ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ - ПРИЛЕП

Статутот може да се превземе и види на следниот линк