Останати информации од јавен карактер

Барање за пристап до информации од јавен карактер: линк

Контакт за пристап до информации од јавен карактер: (048)  401 037

Службено лице за посредување со информации: Фросина Велеска