ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП

ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.07.2022 ДО 30.09.2022 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 14.10.2022

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК


ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2022 ДО 30.06.2022 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 26.07.2022

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК


ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2022 ДО 31.03.2022 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 19.04.2022

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК