ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП

ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2021 ДО 31.03.2021 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 15.04.2021

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК


ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.04.2021 ДО 30.06.2021 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 24.09.2021

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК


ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.10.2021 ДО 31.12.2021 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 17.02.2022

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК