ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАИ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП ПРИЛЕП

ТРОМЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈП ЗА ПУП  ПРИЛЕП  ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.03.2020 ГОДИНА

ОБЈАВЕНО НА 26.06.2020

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК