ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2022 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ОБЈАВЕНО НА 27.02.2023

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК