ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ ЗА 2021 ГОДИНА НА ЈП ЗА ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ

ОБЈАВЕНО НА 17.02.2022

ИЗВЕШТАЈОТ Е ДОСТАПЕН НА СЛЕДНИОТ ЛИНК