ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 2020

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2020 ДО 31.12.2020

ОБЈАВЕНО НА 10.03.2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2020 - 31.12.2020: ЛИНК

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ: ЛИНК