ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 2019

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2019 ДО 31.12.2019

ОБЈАВЕНО НА 28.02.2020

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019 - 31.12.2019: ЛИНК

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019 - 31.12.2019: ЛИНК

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ: ЛИНК

baner