ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ 2018

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОДОТ ОД 01.01.2018 ДО 31.12.2018

ОБЈАВЕНО НА 28.02.2019

БИЛАНС НА СОСТОЈБА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 - 31.12.2018: ЛИНК

БИЛАНС НА УСПЕХ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018 - 31.12.2018: ЛИНК

ОБЈАСНУВАЧКИ БЕЛЕШКИ: ЛИНК

baner